Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(b)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.18

Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(b)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärde

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0600

2022

1

Råcksta Träsk

 0,0052

2022

2

Ältasjön

 0,0048

2022

3

Judarn

 0,0036

2022

4

Långsjön

 0,0033

2022

5

Magelungen

 0,0029

2022

6

Saltsjön

 0,0028

2022

7

Brunnsviken

 0,0025

2022

8

Drevviken

 0,0024

2022

9

Kyrksjön

 0,0022

2022

10

Ulvsundasjön

 0,0022

2022

11

Riddarfjärden

 0,0021

2022

12

Lilla Värtan

 0,0018

2022

13

Görväln

 0,0018

2022

14

Sicklasjön

 0,0018

2022

15

Trekanten

 0,0018

2022

16

Flaten

 0,0018

2022

17

Årstaviken

 0,0015

2022

18

Fiskarfjärden

 0,0014

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0170 µg/l

1

 God

<0,0170 µg/l