Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(b)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.18

Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(b)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

2020

0,0030

1

Flaten

2022

0,0018

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.