Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.23

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

2020

0,0056

1

Magelungen

2022

0,0015

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.