Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.22

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

2020

0,004660

1

Magelungen

2022

0,001660

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.