Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.1.2

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultatet redovisas på miljöbarometern i augusti varje år.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt siktdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Trekanten

1982

0,8

1

Trekanten

1983

1,0

2

Trekanten

1984

1,1

3

Trekanten

1985

1,0

4

Trekanten

1986

1,0

5

Trekanten

1987

1,7

6

Trekanten

1988

1,6

7

Trekanten

1989

2,0

8

Trekanten

1990

1,8

9

Trekanten

1991

2,5

10

Trekanten

1992

2,7

11

Trekanten

1993

1,9

12

Trekanten

1994

1,5

13

Trekanten

1995

1,6

14

Trekanten

1996

2,2

15

Trekanten

1997

2,4

16

Trekanten

1998

2,8

17

Trekanten

1999

2,3

18

Trekanten

2000

2,4

19

Trekanten

2001

2,3

20

Trekanten

2002

2,4

21

Trekanten

2003

2,3

22

Trekanten

2004

2,4

23

Trekanten

2005

2,5

24

Trekanten

2006

2,4

25

Trekanten

2007

2,6

26

Trekanten

2008

2,4

27

Trekanten

2009

2,0

28

Trekanten

2010

1,9

29

Trekanten

2011

2,2

30

Trekanten

2012

2,6

31

Trekanten

2013

2,5

32

Trekanten

2014

2,7

33

Trekanten

2015

3,0

34

Trekanten

2016

3,0

35

Trekanten

2017

3,4

36

Trekanten

2018

3,9

37

Trekanten

2019

4,1

38

Trekanten

2020

4,6

39

Trekanten

2021

3,9

40

Trekanten

2022

6,0

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Siktdjupet i dessa vatten är lågt. Hälften av Stockholms övriga sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet. Även om siktdjupet har minskat i Stockholms sjöar under en period syns en viss förbättring under de senaste åren. Förbättringen är tydlig i Trekanten men syns även i Magelungen, vilket sannolikt kan kopplas till att dessa båda sjöar har behandlats med aluminium för att binda fosfor i bottensedimenten.