Mälaren - Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Årstaviken är en vik av Mälaren mellan västra Södermalm och Årsta. Ungefär en fjärdedel av tillrinningen kommer från Södermalm och resten från den södra sidan av viken – Östberga, Västberga och Årsta med bostäder och stora industri- och arbetsområden. Trafikdagvatten kommer från bl.a. Essingeleden och Södertäljevägen. Flera bräddvattenutlopp från avloppsnätet mynnar på båda sidor av viken. Utflödet går genom Hammarbyslussen till Hammarby Sjö. Årstaviken saknade tidigare förbindelse med Saltsjön och var fram till början av 1900-talet Stockholms viktigaste vattentäkt. På 1920-talet öppnades Hammarbyslussen och saltvatten kommer nu in i viken vid slussningarna.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått. Visa åtgärder för alla vattenförekomster.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Minskad bräddning från Västberga
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Nytt strandbad vid Tanto
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Exploateringskontoret
Södermalms stadsdelsförvaltning
Genomförd
Omledning av vatten till Årstabäcken
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Rening av dagvatten från Södermalm
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Rening av dagvatten till Årstaviken
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Restaurering av Årstabäcken
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar
Pågående Fysiska åtgärder Båtklubbar i Stockholm
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Reproduktionsfrämjande åtgärder för fisk
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Idrottsförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Skansen
Sportfiskarna
Stockholms Hamnar
Stromma
WWF
Förslag till åtgärd
Årstaviken, rening av dagvatten från Södertäljevägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder
Förslag till åtgärd
Dagvattendam vid Kontrollvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Västbergamotet
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Åbyvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Genomsläpplig beläggning på parkeringsplatser
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassäng
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder SISAB
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Skelettjordar för trädplantering i Västberga industriområde
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Skärmbassäng i Årstadal
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Skärmbassäng nedanför Södersjukhuset
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Öppna dagvattenledning vid Sköntorp
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Tillsynsarbete
Förslag till åtgärd
Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden
Förslag till åtgärd Tillsynsarbete Miljöförvaltningen
Övriga åtgärder
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken
Pågående Övriga åtgärder 2021 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning och utredning
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2008 Miljöförvaltningen
Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Årstaviken, fördjupad undersökning av vattenkvalitet
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2018 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsförvaltningarna
Vattenområde TEMA.3.1.18
Senast uppdaterad: 2020-11-16
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 737 ha
  • Sjöyta: 111 ha
  • Sjövolym: 7,8 Mm3
  • Omsättningstid: svår att beräkna då vattenutbytet med Mälaren är okänt.
  • Största djup: ca 10 m
  • Medeldjup: 6,0 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Skötselplan Årstabäcken

Skötselplan för Årstaskogens bäckravin och Storängsparken, framtagen av Conec och Naturvårdsbyrån 2007.