Drevviken

Foto på Drevviken
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Drevviken är den största sjön i Tyresåns vattensystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Drevviken består av en nordlig och en sydlig bassäng som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra bassängen kommer via Forsån från Magelungen. Den södra bassängen får den största delen av sitt vatten från Lissmaån med sjöarna Ådran och Lissmasjön. Utflödet går via Gudöå, Långsjön, Tyresöflaten och Albysjön ut i Östersjön.

Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Drevvikens nuvarande status är "Otillfredsställande". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Flatens naturreservat omfattar markerna norr om Drevviken. I reservatet ingår även en stor del av Drevvikens vattenområde inom Stockholms stad. I övrigt omges sjön av tätbebyggelse och villaområden. Det finns många enskilda avlopp i Haninge och Huddinge, stora fosformängder kommer från bebyggelsen runt sjön och med Forsån från Magelungen. Trafikdagvatten från Nynäsvägen bidrar också till föroreningsbelastningen.

Frilufts- och naturvärdena är höga. Drevviken används för bad, båtsport och skridskoåkning. Fiske är tillåtet med fiskekort i hela sjön, bl.a. Sportfiskekortet, med undantag av vissa privata vatten. Främst gösfisket och kräftfisket är bra. Inom Stockholms stad finns tre strandbad: Hökarängsbadet, Sköndalsbadet och Skrubbabadet.

Genom Tyresåns vattenvårdsförbund finns ett organiserat samarbete mellan berörda kommuner, Länsstyrelsen och Stockholm Vatten. Syftet är att öka kunskapen om Tyresåns sjöar och vattendrag och göra kommunernas vattenvårdsarbete mer effektivt. Läs mer på Tyresåns vattenvårdsförbunds hemsida: www.tyresan.se (se länk längst ner).
Delområde TEMA.3.1.1
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).

Miljöövervakning

Inventering av vattenväxter

Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information