Bly i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Bly är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas blyhalter i de tio provtagningspunkterna i Stockholms sjöar.

Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Mätområde Datum Värde
Drevviken 2009 0,2
Drevviken 2010 0,03
Drevviken 2011 0,09
Drevviken 2012 0,03
Drevviken 2013 0,04
Drevviken 2014 0,02
Drevviken 2016 0,02
Fiskarfjärden (Klubben) 2016 0,04
Görväln 2016 0,02
Judarn 2016 0,02
Kyrksjön 2016 0,03
Långsjön 2016 0,03
Magelungen 2016 0,03
Riddarfjärden 2016 0,07
Råcksta Träsk 2016 0,04
Ulvsundasjön 2016 0,03
Årstaviken 2009 0,2
Årstaviken 2010 0,08
Årstaviken 2011 0,05
Årstaviken 2012 0,05
Årstaviken 2013 0,05
Årstaviken 2014 0,05
Årstaviken 2016 0,03
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar att halterna varierar mellan år och mellan stationer så att det är svårt att säga var halterna är högst. Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 1,2 µg/l. För bly avses biotillgänglig koncentration när det gäller årsmedelvärden för inlandsvatten.

Över tid kan man ana en minskning i halterna i de sjöar som har undersökts sedan 2009.
Indikator TEMA.3.1.18.2
Senast uppdaterad: 2017-05-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt