Mälaren - Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Årstaviken är en vik av Mälaren mellan västra Södermalm och Årsta. Ungefär en fjärdedel av tillrinningen kommer från Södermalm och resten från den södra sidan av viken – Östberga, Västberga och Årsta med bostäder och stora industri- och arbetsområden. Trafikdagvatten kommer från bl.a. Essingeleden och Södertäljevägen. Flera bräddvattenutlopp från avloppsnätet mynnar på båda sidor av viken. Utflödet går genom Hammarbyslussen till Hammarby Sjö. Årstaviken saknade tidigare förbindelse med Saltsjön och var fram till början av 1900-talet Stockholms viktigaste vattentäkt. På 1920-talet öppnades Hammarbyslussen och saltvatten kommer nu in i viken vid slussningarna.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Årstaviken har höga frilufts- och naturvärden pga. läget intill Tantolunden och Årstaskogen. Det finns båtklubbar både på den norra och södra sidan av viken, de flesta med vinteruppläggningsplatser. Årstaviken har ett rikt fiskbestånd med många arter enligt ett provfiske som utfördes 2012. Fritt handredskapsfiske gäller och trollingfiske via TDA-kortet.

Runt Årstaviken har ett flertal åtgärder genomförts åren 2006-2010, främst med stöd av den s.k. Miljömiljarden. Åtgärderna har medfört att vattenkvaliteten har blivit bättre. Reningsanläggningar för dagvatten har anlagts liksom fördröjningsmagasin för att minska bräddningen av orenat avloppsvatten. Ledningsnätet har också åtgärdats, vilket medfört lägre bakteriehalter i vattnet. 2010 kunde därför ett nytt officiellt strandbad invigas vid Tanto på Södermalm.
Delområde TEMA.3.1.18
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Dokument

Skötselplan Årstabäcken

Skötselplan för Årstaskogens bäckravin och Storängsparken, framtagen av Conec och Naturvårdsbyrån 2007.