Mälaren - Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Riddarfjärden är en centralt belägen vattenförekomst i Stockholm som sträcker sig från Tranebergsbron och Stora Essingen i väst till Riksbron och Centralbron i öst. Vattenområdet omges till stora delar av bebyggelse och kajer. Några undantag finns med naturstränder, däribland Långholmen, Smedsudden och stranden vid Rålambshovsparken. Vattendjupet är störst utefter Långholmens nordvästra sida, 24 meter.

Tillrinningsområdet runt fjärden är litet och vattenomsättningen domineras helt av det genomströmmande Mälarvattnet. Utflödet regleras på fyra ställen – med dammluckor i Norrström och Stallkanalen, i Karl Johanslussen och i den gamla slussen vid Karl Johan-statyn. Vattnets uppehållstid är bara 1-2 dagar då dammluckorna är öppna. Under sommaren är dammluckorna normalt stängda, uppehållstiden är då ungefär 50 dagar.

Bräddvatten (orenat spillvatten) från avloppsnätet släpps ut på ett 20-tal ställen när tillrinningen är stor, i samband med kraftiga regnväder. Utsläppen har liten betydelse för näringsförhållandena men påverkar bakterietalen. Detta medför att bad är olämpligt t.ex. vid Rålambshovsparken. Badvattenkvaliteten på Långholmen är däremot god pga frånvaron av bräddutlopp.

Genom den goda tillgängligheten, med bland annat utbyggda strandpromenader, har Riddarfjärden stort rekreationsvärde. Lagen om fritt handredskapsfiske gäller, speciellt gösfisket är bra. Vid trolling krävs fiskekort (TDA-fiskekortet).
Delområde TEMA.3.1.19
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Artiklar

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.