Östra Mälaren

Foto av östra Mälaren
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Vattenområdet Östra Mälaren avser Stockholms del av vattenförekomsterna Fiskarfjärden, Görväln och Rödstensfjärden. Alla tre uppnår god ekologisk status. Endast Rödstensfjärden uppnår god kemisk status.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Östra Mälarens miljötillstånd

Halterna i vattnet av fosfor och kväve är måttligt höga, utan stora förändringar från väster in mot områdena i centrala Stockholm. Inte heller siktdjupet visar några tydliga skillnader i de öppna delarna av Östra Mälaren, men är mindre i de tre stora vikarna - Ulvsundasjön, Årstaviken och Karlbergssjön-Klara Sjö. Siktdjupet har minskat de senaste åren, orsakerna till detta är inte helt klara.

Allmänt är metallhalterna i sedimenten låga till måttliga. Höga föroreningshalter (främst tungmetaller, PCB, PAH, oljekolväten och TBT) har påträffats på några ställen, de allra högsta i Klara Sjö och i Vinterviken. Badvattenkvaliteten är över lag god, men variationer förekommer mellan olika år främst på grund av vädret.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 16 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,5 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 6,0 µg/l2016

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.4 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,1 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.5 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 1,0 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.20.6 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 65 µg/g ts2013

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,8 µg/g ts2013

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.7 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,02 µg/l2016

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.8 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

Nickel i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.9 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,2 µg/l2016

Övriga indikatorer

BDE209 i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.2 BDE 209 i ytsediment
Senaste värdet: 20 ng/g ts2007

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.3 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 90 µg/g ts2013

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.3 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 61 µg/g ts2013

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2013

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 40 µg/g ts2013

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 2,6 µg/g ts2007

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 88 ng/g ts2007

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.4 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 70 ng/g ts2007

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.3 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 280 µg/g ts2013

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.3 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.3 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,8 10-log/100 ml2016
Delområde TEMA.3.1.20
Senast uppdaterad: 2017-04-19
Kontakt

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information