Kvicksilver i fisk

Kvicksilver (Hg) är en miljöförorening som finns i fisk. Ett för högt kvicksilverintag kan skada hjärnan, särskilt hos barn och foster.

Höga halter av kvicksilver i fisk är ett miljöproblem som funnits i Sverige under en lång tid. De svenska utsläppen har minskat och nedfallet av kvicksilver har minskat, men nedfallet från långväga lufttransport är fortfarande alldeles för stort.

Många sjöar har tidigare varit svartlistade av Livsmedelsverket på grund av höga kvicksilverhalter i fisken, vilket bland annat innebar att fisk från dessa sjöar varken fick saluföras eller ges bort. Svartlistning av sjöar upphörde dock 1991 och från 2001 gäller EU-gemensamma gränsvärden. Gränsvärdet för kvicksilver i gädda är 1 mg/kg färskvikt, medan gränsvärdet för abborre är 0,5 mg/kg färskvikt.

Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Datakälla: A) Kvicksilver i fisk 2006 - En rapport inom projektet "Nya gifter- nya verktyg". B) Länsstyrelsen rapport 2006:07. C) Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen, IVL Rapport B 2214. D) Resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning 2015.

Kommentar

Kvicksilverhalten i fisk ökar normalt sett med ålder och storlek. För att kunna jämföra olika områden och studier brukar man därför räkna om kvicksilverhalten (normera) till en bestämd storleksklass av fisk. 1-kilos gädda är en vanlig jämförelsenorm som används i nyckeltalet. Halter i 1-kilos gädda motsvarar halter i en abborre med en vikt av ungefär 300 gram.

Tillståndsklassning

 Mycket höga halter >1,0 mg/kg
 Höga halter 0,8–1,0 mg/kg
 Måttligt höga halter 0,5–0,8 mg/kg
 Låga halter 0,2–0,5 mg/kg
 Mycket låga halter, naturligt förekommande <0,2 mg/kg

Dokument

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.