PBDE i fisk

Bromerade flamskyddsmedel (polybromerade difenyletrar, PBDE) har en kemisk struktur som liknar kända miljögifter som PCB och DDT. Alla dessa kemikalier är fettlösliga. Fettlösliga kemikalier lagras lättare i levande organismer än vattenlösliga.

BDE-47 är ett vanligt bromerat flamskyddsmedel som finns i relativt höga halter i miljön. Halterna har dock minskat sedan 1980-talet. Under 2004 infördes ett förbud inom EU mot användning av en miljöfarlig och hälsoskadlig blandning av BDE:er där BDE-47 ingår (kallad penta BDE).

Främsta åtgärden för att förhindra att flamskyddsmedel kommer ut i naturen är att återvinna och på rätt sätt ta hand om föremål som innehåller dem.

2010 startade en årlig övervakning av halten PBDE i abborre från tre av Stockholms vattenområden; Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Sedan 2013 ingår även Brunnsviken i övervakningen och sedan 2016 även Ulvsundasjön. Under 2016 och 2017 analyseras PBDE i abborre i ytterligare ett antal sjöar i Stockholm.

Nyckeltalet visar medelhalten av summan av sex typer (kongener) av bromerade flamskyddsmedel.

Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Datakälla: Miljögiftsövervakning 2013, Miljöförvaltningen

Kommentar

År 2016 uppmättes de högsta halterna PBDE i Råcksta träsk och Riddarfjärden och läst halter i Judarn och Görväln. I de sjöar där PBDE mätts flera år varierar halterna mellan åren utan någon tydlig trend. Den analyserade fisken har varierat i storlek mellan provlokaler och år vilket kan påverka skillnaden i halter.

Tillståndsklassning

 Uppnår ej god kemisk status >0,008 µg/kg
 Uppnår god kemisk status <0,008 µg/kg