Totalkväve, sjöar

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.
Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Mätområde Datum Värde (mg/l)
Råcksta Träsk 1978 1,1
Råcksta Träsk 1979 1,1
Råcksta Träsk 1980 1,2
Råcksta Träsk 1981 1,2
Råcksta Träsk 1982 1,3
Råcksta Träsk 1983 1,2
Råcksta Träsk 1984 1,2
Råcksta Träsk 1985 1,1
Råcksta Träsk 1986 1,0
Råcksta Träsk 1987 1,1
Råcksta Träsk 1988 1,0
Råcksta Träsk 1989 1,1
Råcksta Träsk 1990 1,0
Råcksta Träsk 1991 0,9
Råcksta Träsk 1992 0,8
Råcksta Träsk 1993 0,6
Råcksta Träsk 1994 0,6
Råcksta Träsk 1995 0,6
Råcksta Träsk 1996 0,6
Råcksta Träsk 1997 0,7
Råcksta Träsk 1998 0,7
Råcksta Träsk 1999 0,8
Råcksta Träsk 2000 0,7
Råcksta Träsk 2001 0,6
Råcksta Träsk 2002 0,6
Råcksta Träsk 2003 0,6
Råcksta Träsk 2004 0,6
Råcksta Träsk 2005 0,8
Råcksta Träsk 2006 1,0
Råcksta Träsk 2007 1,1
Råcksta Träsk 2008 1,1
Råcksta Träsk 2009 1,0
Råcksta Träsk 2010 1,2
Råcksta Träsk 2011 0,9
Råcksta Träsk 2012 0,8
Råcksta Träsk 2013 0,9
Råcksta Träsk 2014 0,9
Råcksta Träsk 2015 1,0
Råcksta Träsk 2016 0,8
Råcksta Träsk 2017 0,9
Råcksta Träsk 2018 0,9
Råcksta Träsk 2019 0,9
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ungefär hälften (11 av 21 vattenområden) visar på höga till mycket höga kvävehalter. Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna.