Bällstaviken - Ulvsundasjön

Foto av Ulvsundasjön från Minneberg
Foto: Magnus Sannebro

Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Det största djupet i Ulvsundasjön är drygt 15 m. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, i övrigt huvudsakligen från bebyggda områden i Solna och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. Bällstaviken och Ulvsundasjön omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Bällstaviken-Ulvsundasjöns miljötillstånd

Renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk släpptes ut i Ulvsundasjön 1985-89, medan bygget av en tunnel för överledning av dåvarande utsläpp till Mälaren pågick. Halterna av fosfor och framförallt kväve var höga. Efter 1989 har halterna legat nära gränsen mellan måttliga och höga, i Bällstaviken med högre fosforhalter och lägre siktdjup. Klorofyllhalterna (ett mått på mängden planktonalger) har varierat, de senaste åren måttliga i Ulvsundasjön och något högre i Bällstaviken. Badvattenkvaliteten vid Minnebergsbadet är som regel god. Bakterietalen är vanligen högre i Bällstaviken.

Vattnet i Ulvsundasjön är stabilt skiktat under sommaren. Bottenvattnet står i fri förbindelse med de öppna delarna av Mälaren genom Tranebergssundet, men syrehalterna är vanligen låga mot slutet av sommaren. Metallhalterna i sedimenten är måttliga till höga. PAH-halten är hög och PCB-halten mycket hög.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 23 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.2.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,4 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.2.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,0 µg/l2019

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.1.12.2.14 Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)
Senaste värdet: 0,70 EK2019

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.12.2.10 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 0,40 mg/l2018

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.12.2.9 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 20,9 °C2018

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.12.2.5 PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel
Senaste värdet: 260 mg/kg2019

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.12.2.7 PBDE i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 0,4 µg/kg2019

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.12.2.8 PFOS i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 16 µg/kg2019

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.12.2.6 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 136 mg/kg2017

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.12.2.6 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 2,2 mg/kg2017

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.12.2.6 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 242 µg/kg ts2017

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.2.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,5 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.2.5 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,9 10-log/100 ml2019

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.12.2.4 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 176 mg/kg2017

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.12.2.5 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 9 arter2015
Vattenområde TEMA.3.1.12.2
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Kontakt
Vattenområden

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 1100 ha
  • Sjöyta: 150 ha
  • Sjövolym: 11 Mm3
  • Omsättningstid: svår att beräkna pga vattenutbyte med Mälaren.
  • Största djup: ca 16 m i Ulvsundasjön
  • Medeldjup: 7,4 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Hållbar gösförvaltning

Rapport från Fiskeriverket om långsiktigt hållbar gösförvaltning och effekter av utsättningar av gös (2010).