Provtagning av kvicksilver i fisk

I detta projekt har kvicksilverinnehållet i stockholmsfisk för första gången kartlagts i större skala. Provtagning gjordes av aborre, mört, gädda och gös från sammanlagt 17 olika platser, omfattande Stockholms sjöar, Östra Mälaren samt Saltsjön. Åtgärden ingår i Miljömiljardsprojektet "Nya gifter - Nya verktyg" och är ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och Idrottsförvaltningen. Med utgångspunkt från resultaten föreslås abborre som en lämplig art för ett miljöövervakningsprogram i Stockholm. Abborre är en populär sport- och matfisk som är vanlig i alla aktuella vattenområden.

Resultat

Undersökningens resultat visade att medelkoncentrationen av kvicksilver i populationer av abborre, mört (plus några gäddor och gösar) och bottenfauna varierade mellan 13 och 645 µg/kg färskvikt. De flesta individuella observationer understeg Livsmedelsverkets gränsvärden. Den stora variationen mellan individer kunde delvis förklaras med skillnader i kroppsstorlek, särskilt för abborre.

Undersökningen visade också att halterna av kvicksilver ökade från insjöar, via innerstadens Mälarvikar, till lokaler i innerskärgården. Högst halter fanns i vattenområden som har utdragna perioder med syrefritt bottenvatten. Lokaltypiska värden låg i samtliga lokaler under EUs gränsvärde för enkilos-gädda (1 mg/kg). För abborre på 300 gram, den storlek vars kvicksilverhalt motsvarar enkilos-gäddans, låg medelhalterna över gränsvärdet (0,5 mg/kg) i Lilla Värtan, Saltsjön, Djurgårdsbrunnsviken och Brunnsviken.

Dokument

Åtgärd TEMA.3.1.12.1.16
Senast uppdaterad: 2018-09-05
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Idrottsförvaltningen
Kontakt