Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

10.3 Verka för minskning av bräddning

Person med paraply ute i regnet
Skyfall kan leda till bräddning
Åtgärd HM.10.3

10.3 Verka för en relativ minskning av bräddning.

Vid pumphaveri kan avloppsvatten tillfälligt släppas ut orenat i sjöar och vattendrag, så kallad bräddning. Bräddning kan också ske vid kraftiga regn som en inbyggd säkerhetsåtgärd för att undvika överbelastning av nätet, det är en del av avloppsnätets systemstruktur. I och med att orenat spill- och avloppsvatten släpps ut vid bräddning är det en spridningsväg för den mikroplast som finns i det bräddande vattnet.

Bräddning är en liten spridningsväg av mikroplast inom staden. Enligt IVL Svenska miljöinstitutet sprids cirka 28-68 kg mikroplast per år via bräddningar i staden, men hur mycket vatten som bräddar varierar stort mellan olika år beroende på nederbördsmängd och intensitet.

Med ett förändrat klimat förväntas nederbörden öka och bräddvolymen kan därmed komma att bli något större. Totalt sett kan därför mängden brädd öka, trots att andelen spillvatten i bräddvattnet inte behöver göra det. Det blir då trots allt en relativ minskning av bräddningen.

I samband med den nya tunneldragningen till Henriksdals avloppsreningsverk kommer ett antal bräddar att fångas upp vilket resulterar i minskad bräddning till Mälaren. Detta blir ett led i den relativa minskningen av bräddning i staden.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-10-27