Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hjulsta Vattenpark, funktionsförbättringar

Foto: Stina Thörnelöf
Foto: Stina Thörnelöf
Åtgärd TEMA.3.11.5.42

Flera funktionsförbättringar föreslås i och i närheten av de två dammarna som utgör Hjulsta Vattenpark.

Hjulsta Vattenpark, som färdigställdes 1998, är utformad som en utvidgning av Bällstaån, nedströms Hjulsta koloniområde. Syftet med anläggningen var i första hand att öka trivseln i området.

Anläggningens funktion utvärderades 2016 och flera åtgärder föreslogs som kan förbättra hydromorfologin och reningseffekten i dammarna, bland annat en flödesdelare i den norra dammen, framför inloppet. Den kan utformas som en mindre vegetationsklädd ö. Flödesdelaren fördelar kraften från inkommande vatten så att erosion i dammens östra kant minskar. På östra sidan kan en flack släntlutning skapas längs en cirka 50 meter strand som tillåter svämning av områden. Mot kanten mellan de två dammarna kan erosionsskydd anläggas i form av steninläggning för att minska risken för ras. Gångvägen kan behöva flyttas och i det tidvis svämmade området som bildas kan spänger anläggas. Det är viktigt att dessa anläggs så att häckande fågel inte störs. Massor som grävs bort kan delvis användas för att skapa variation i landskapet med mindre kullar. Träd i kantzonen stabiliserar marken mot erosion, begränsar igenväxning och fungerar klimatreglerande.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tog bort sediment ur dammarna 2017. De tekniska förutsättningarna för övriga förslag behöver utredas närmare innan åtgärderna kan genomföras. Huvudvattenledningar i närområdet och utbyggnaden av Mälarbanan kan påverka arbetet.

Vissa av de föreslagna åtgärderna kan kräva anmälan om vattenverksamhet och marklov. Vilken eller vilka aktörer som bör initiera och finansiera funktionsförbättringarna i och kring Hjulsta Vattenpark är inte klarlagt men denna fråga är under utredning.

I det vidare arbetet med att samordna alla olika intressen kring Hjulsta Vattenpark bör förbättringsförslagen finnas med och vägas mot övriga intressen. Vissa förslag kan komma att behöva utredas ytterligare utifrån nya förutsättningar. Samordning med åtgärder nedströms Hjulsta Vattenpark är också viktigt.

Ansvarig organisation
  • Ej beslutat
Aktör
  • Järva stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-14