Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hjulsta Vattenpark, funktionsförbättringar

Foto: Stina Thörnelöf
Foto: Stina Thörnelöf
Åtgärd TEMA.3.11.28.42

Flera funktionsförbättringar föreslås i och i närheten av de två dammarna som utgör Hjulsta Vattenpark.

Hjulsta Vattenpark, som blev klar 1998, är utformad som en utvidgning av Bällstaån, nedströms Hjulsta koloniområde. Syftet med anläggningen var i första hand att öka trivseln i området. Vattenparken har inte lett till någon förbättring av vattenkvaliteten i Bällstaån.

Anläggningens funktion utvärderades 2016 och flera åtgärder föreslås. Dammarna behöver bland annat rensas från sediment och nivåregleringen behöver justeras. För att rena vattnet ut från dammarna kan ett nytt utlopp anläggas. Vattnet leds därefter i en flack, vegetationsrik åfåra där vattnet kan svämma vid höga vattenflöden i Bällstaån. Den befintliga åfåran kan även breddas för bättre rening av stora flöden samt för att passa ihop med den av Mälarbanan ombyggda delen nedströms. Öster om dammarna förslås att marken sänks och att strandzonen flackas av så att vattnet kan svämma över vid stora flöden. Detta kan gynna exempelvis vadarfåglar och groddjur samt rena vattnet ytterligare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit bort sediment ur dammarna 2017. De tekniska förutsättningarna för övriga förslag behöver utredas närmare innan åtgärder kan genomföras. Huvudvattenledningar i närområdet och utbyggnaden av Mälarbanan kan påverka arbetet.

Vissa de föreslagna åtgärderna kan kräva anmälan om vattenverksamhet och marklov. I det vidare arbetet med att samordna alla olika intressen kring Hjulsta Vattenpark bör förbättringsförslagen finnas med och vägas mot övriga intressen. Vissa förslag kan komma att behöva utredas ytterligare utifrån nya förutsättningar. Samordning med åtgärder nedströms Hjulsta Vattenpark är också viktigt.

Aktör
  • Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2019-02-15
Vattenområden Åtgärdstyper