Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.18

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Årstaviken är en vik av Mälaren mellan västra Södermalm och Årsta. Ungefär en fjärdedel av tillrinningen kommer från Södermalm och resten från den södra sidan av viken – Östberga, Västberga och Årsta med bostäder och stora industri- och arbetsområden. Trafikdagvatten kommer från bl.a. Essingeleden och Södertäljevägen. Flera bräddvattenutlopp från avloppsnätet mynnar på båda sidor av viken. Utflödet går genom Hammarbyslussen till Hammarby Sjö. Årstaviken saknade tidigare förbindelse med Saltsjön och var fram till början av 1900-talet Stockholms viktigaste vattentäkt. På 1920-talet öppnades Hammarbyslussen och saltvatten kommer nu in i viken vid slussningarna.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Minskad bräddning från Västberga

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Nytt strandbad vid Tanto

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Exploateringskontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Omledning av vatten till Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Rening av dagvatten från Södermalm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Rening av dagvatten till Årstaviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Genomförd
Restaurering av Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

8

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Årstaviken, rening av dagvatten från Södertäljevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Dagvattendam vid Kontrollvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Västbergamotet

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Åbyvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Genomsläpplig beläggning på parkeringsplatser

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassäng

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

SISAB, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Skelettjordar för trädplantering i Västberga industriområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng i Årstadal

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng nedanför Södersjukhuset

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Öppna dagvattenledning vid Sköntorp

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Övriga åtgärder

20

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

Pågående

Övriga åtgärder

2021

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

21

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

22

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

23

Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

24

Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2008

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

25

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

26

Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

27

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stockholm Vatten och Avfall, Ältens fiskeklubb

Miljöövervakning och utredning

28

Genomförd
Årstaviken, fördjupad undersökning av vattenkvalitet

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

29

Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Tema