Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening och gestaltning längs Södermalmsallén

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.34

Dagvatten från stora delar av Södermalm leds mot Årstaviken via en stor, djupt liggande ledning som går under Södermalmsallén.

Södermalmsallén är ett lugnt cykel- och promenadstråk som ligger lägre än den kringliggande bebyggelsen och korsar Södermalm i ost-västlig riktning. En del av dagvattenflödet i dagvattenledningen skulle kunna tas fram för behandling i nedsänkta växtbäddar. Synergieffekter kan vara ett pedagogiskt värde av att visa dagvattnet och estetiska värden med vatten i markplan. För att få upp vattnet i marknivån krävs pumpning.
Åtgärden ligger inom samma avrinningsområde som åtgärd A1, se figur 1. Åtgärden ska därför beaktas som ett alternativ till åtgärd A1 om skärmbassängen inte kan anläggas. Kostanden och effekten har inte vidare utretts då åtgärden bedöms som mindre kostnadseffektiv jämfört med A1.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02