Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Begränsa båttrafiken runt Årsta holmar

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.39

I Årstaviken finns en fartbegränsning om 5 knop. Åtgärden innebär en ytterligare reducering av tillåten hastighet till 3 knop i hela området mellan Årsta holmar och norra stranden, mellan broarna i väster till Tanto båtklubb i öster.

Upphörd muddring (se åtgärd A15) leder till minskat djup vilket gör att den snabbgående och storskaliga båttrafiken istället leds mot farleden söder om Årsta holmar. Små båtar kommer fortfarande att kunna passera i låg hastighet. Åtgärden förbättrar på sikt konnektiviteten mellan de grundområden som finns kring Årsta holmar och den norra stranden av Årstaviken. Samråd med berörda båtklubbar krävs. Vattnet utgör Riksintresse för sjöfart och det behöver säkerställas att åtgärderna inte kommer i konflikt med riksintresset.
Delar av vattenområdet som ingår i naturreservatet har ett skydd genom reservatsbestämmelserna. Det kan vara möjligt att få till ett utökat djurskyddsområde då stora delar av Årsta holmar, undantaget en del av Alholmen, är fågelskyddsområde och omfattas av tillträdesförbud mellan den 1 april och 31 juli. Tillträdesförbudet gäller landstigning och sträcker sig cirka 25 meter ut i vattnet. Staden har rådighet att besluta om en utökning av djurskyddsområde enligt miljöbalkens 7 kap. 12 §. Bojar skulle då behöva sättas ut för att informera om djurskyddsområdet, vilket kräver dispens från reservatsbestämmelserna.

Förslag om sänkt hastighet för båttrafik kan lämnat till länsstyrelsen för bedömning och beslut.