Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöfarliga verksamheter och industriomr

Aktivitet TEMA.3.1.12.3.40

Miljöförvaltningen har påbörjat en tillsynskampanj för Västberga industriområde. Det blir ett långsiktigt arbete för att inkludera dagvattenfrågorna i tillsynen.

En kartläggning av befintlig dagvattenhanering har inletts och underlag har sammanställts avseende vilka typer av verksamheter som förekommer, dagvattenbrunnar, förvaring av avfall, parkeringar och nedskräpning. Utifrån resultaten kommer miljöförvaltningen att göra en bedömning av de olika verksamheternas bidrag av föroreningar till Årstaviken och vilka åtgärder som verksamheterna skulle kunna vidta för att minska bidraget.

Erfarenheterna från Västberga kan tas vidare till övriga områden. Stockholms stad har tagit fram ett åtgärdsbibliotek med lämpliga metoder för hantering av dagvatten med fokus på miljöfarliga verksamheter.

Det bedrivs redan idag regelbunden tillsyn av flera verksamheter inom industriområdena i avrinningsområdet och det kommer i framtiden att fortsatt ställas krav på provtagning, egenkontroll och ytterligare åtgärder. Många av verksamheternas påverkan kommer från transportrörelserna. För dessa är det svårt att motivera krav på exempelvis rening av dagvattnet från verksamheternas gårdsplaner när det samtidigt rör sig många fordon på gatorna utanför verksamheternas staket.