Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B10. Krav på närområde och svämplan vid planläggning

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.50

Åtgärden innebär upprättande av standardkrav vid nyexploatering som berör vattenområdens närområde och svämplan.

Åtgärden skulle kunna inrymmas i den modell för grönkompensation Stockholms stad tillämpar som innebär att i de fall exploatering negativt påverkar övergripande gröna funktioner och värden i staden, utreds möjligheten till kompensationsåtgärder innan detaljplan antas.

Några exempel på vad som skulle kunna ingå i standardkrav för vattenområden är

  • krav på trädplantering i strandzon,
  • krav på icke-hårdgjorda ytor,
  • utläggning av död ved,
  • avlägsnande av fysiska barriärer mellan land och vatten och
  • terrassering av strandzonen istället för skarpa kanter i syfte att anlägga svämplan där sådana saknas. Även innovativa åtgärder för att skapa en mer varierad och naturlig livsmiljö i närområde och svämplan bör uppmuntras.

Om åtgärden kan inrymmas i den modell för grönkompensation som Stockholms stad tillämpar föreslås stadsbyggnadskontoret ansvara för åtgärden. Om åtgärden omfattar krav som inte kan regleras i detaljplan men som kan regleras genom avtal i samband med detaljplaneprocessen föreslås exploateringskontoret ansvara för åtgärden. Vidare dialog om utformning och ansvar krävs.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad: 2022-04-07