Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krav på närområde och svämplan vid planläggning

Aktivitet TEMA.3.1.12.3.50

Åtgärden innebär upprättande av standardkrav vid nyexploatering som berör vattenområdens närområde och svämplan.

Åtgärden skulle kunna inrymmas i den modell för grönkompensation Stockholms stad tillämpar som innebär att i de fall exploatering negativt påverkar övergripande gröna funktioner och värden i staden, utreds möjligheten till kompensationsåtgärder innan detaljplan antas.

Några exempel på vad som skulle kunna ingå i standardkrav för vattenområden är

  • krav på trädplantering i strandzon,
  • krav på icke-hårdgjorda ytor,
  • utläggning av död ved,
  • avlägsnande av fysiska barriärer mellan land och vatten och
  • terrassering av strandzonen istället för skarpa kanter i syfte att anlägga svämplan där sådana saknas. Även innovativa åtgärder för att skapa en mer varierad och naturlig livsmiljö i närområde och svämplan bör uppmuntras.

Om åtgärden kan inrymmas i den modell för grönkompensation som Stockholms stad tillämpar föreslås stadsbyggnadskontoret ansvara för åtgärden. Om åtgärden omfattar krav som inte kan regleras i detaljplan men som kan regleras genom avtal i samband med detaljplaneprocessen föreslås exploateringskontoret ansvara för åtgärden. Vidare dialog om utformning och ansvar krävs.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02