Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Vattenbryn på Årsta holmar
Årsta holmar har fina vattenbrynmiljöer som lämpar sig för groddjur. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.12.3.31

I Årstaskogen och på Årsta Holmar inrättades ett naturreservat 2018. Beslutet togs av kommunfullmäktige den 29 januari 2018, efter att gränsförslaget reviderats som resultat av det senaste samrådet under hösten 2017.

År 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservatet Årstaskogen-Årsta holmar, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs och Södermalms stadsdelsnämnder.

Årstaviken med Årstaskogen och Årsta holmar är genom sitt geografiska läge, alldeles vid gränsen mellan Saltsjön och Mälaren, en viktig del av stadens grönstruktur. Närheten till Södermalm och Årsta bidrar till skogens höga rekreativa värden. Området har också höga kulturhistoriska värden, till exempel Dianelunds koloniträdgård och Årsta gård.

Arbetsgången har varit:

  • Samråd under juni-augusti 2014
  • Bearbetning av förslag efter besked om inriktning efter samrådet
  • Nytt samråd med enbart länsstyrelsen och berörda sakägare september-oktober 2017
  • Beslut i kommunfullmäktige och reservatet inrättas formellt: januari 2018
  • Reservatsbeslutet vann laga kraft i mars 2018.
Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-19