Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Omledning av vatten till Årstabäcken

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.3

En damm anlades på Årstafältet 2001 för att rena trafikdagvatten samt dagvatten från Östberga och från delar industriområdet öster om Huddingevägen. En del av vattnet kommer med Valla å, som fram till 1970 rann ut i Årstaviken i ett öppet vattensystem via en bäckravin. När nya vägar byggdes ersattes det öppna systemet med en bergtunnel. I bergtunneln kommer också dagvatten från partihallsområdet och f.d. Årstalänken.

Flödet i ravinen har återskapats genom att en ny dagvattenledning har byggts från dammen till en nybyggd damm i Storängsparken. Därifrån fortsätter vattnet till början av bäckravinen nära Årsta gård. Dammen i Storängsparken är en del av ett annat miljömiljardsprojekt som också omfattar restaurering av ravinen (se "Restaurering av Årstabäcken"). Ytterligare ett miljömiljardsprojekt har tillsammans med Stockholm Vatten bekostat en sedimenteringsbassäng i bergtunneln (se "Rening av dagvatten till Årstaviken"). Reningen i sedimenteringsbassängen förbättras genom att det förhållandevis rena vattnet från dammen på Årstafältet har letts bort från tunneln.

Resultat

Stockholm Vatten blev klara med ledningsarbeten under hösten 2007. Det har dock varit problem med läckage ur bäckravinen till intilliggande ledningsgrav. Arbeten med tätning av bäckravinens botten och slänter har utförts under vintern och våren 2008. Stockholm Vatten kommer att undersöka vattenkvaliteten i den öppnade Årstabäcken under 2009.

Projektet innebär att renat dagvatten från dammen på Årstafältet kunnat avledas från tunnelsystemet Årstatunneln. Den reningsanläggning som byggts i tunneln (sedimenteringsbassäng) kunde utformas enbart för det västra tillrinningsområdet som tidigare inte genomgått någon form av rening. Därmed uppnåddes också en bättre reningseffekt för detta vatten, vilket gagnar vattenkvaliteten i Årstaviken.