Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Öppna dagvattenledning vid Sköntorp

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.20

Åtgärden innebär att en dagvattenledning från flerfamiljshusområdet Sköntorp öppnas upp och vattnet leds i öppet dike/bäck genom skogen i stället för att gå i ledning.

Årstaskogen är skyddad som naturreservat, och ett första fältbesök har gjorts med Miljöförvaltningen och reservatsförvaltaren Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för att se hur åtgärden kan anpassas till målen för naturreservatet. Åtgärden har en liten potential för att rena fosfor, men synergieffekterna med en öppen bäckfåra i skogsmiljön talar ändå för åtgärden.

Man behöver bland annat utreda hur bäckfåran kan anpassas för att minimera risken för erosion, vilket kan få motsatt effekt och öka läckaget av näringsämnen.

Resultat

Uppskattad effekt: 1 kg fosfor, 0,1 kg bly och 0,003 kg kadmium/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04