Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Restaurering av Årstabäcken

Del av Årstabäcken
Del av Årstabäcken
Åtgärd TEMA.3.1.12.3.6

Restaurering av Årstabäcken har genomförts i samverkan med Stockholm Vattens projekt "Omledning av vatten till Årstabäcken". Kulverterat dagvatten leddes om från Årstafältet till den restaurerade öppna Årstabäcken. Därigenom avlastades en befintlig dagvattentunnel från det renade dagvattnet från Årstafältet.

Bäckravinen ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö kring Årsta gård, med rester av en gammal kvarnanläggning. Kvarnen och kringliggande område är klassat som fornminne. Målet med restaureringen av Årstabäcken är att öka den biologiska mångfalden, att berika naturupplevelsen och att visa på kulturen i området.

Förslaget togs upp inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Årstabäcken har åter fått rinnande vatten och ravinen har röjts och städats. Den gamla kulturmiljön kring kvarnområdet har lyfts fram och bland annat har kvarndammen restaurerats. I bäckfåran har hålldammar byggts för att fåran inte ska torrläggas periodvis och utloppet muddrats och öppnats så att kontakten med Årstaviken återfåtts. Höljor för att möjliggöra fiskvandring upp i bäckfåran har anlagts.

I juni 2007 invigdes den restaurerade bäckravinen genom att Stockholm Vatten släppte på dricksvatten i bäckfåran, i avvaktan på att omledningen av dagvatten från Årstafältet skulle kunna kopplas på. Detta skedde senare under hösten 2007. Det har dock varit problem med läckage ur bäckravinens dammar till intilliggande ledningsgrav. Arbeten med tätning av bäckravinens botten och slänter har därför utförts under vintern och våren 2008.