Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärmbassäng nedanför Södersjukhuset

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.19

En sjöförlagd reningsanläggning för dagvatten, en skärmbassäng, föreslås rena ett större dagvattenutlopp nedströms Södersjukhuset. Två olika placeringar föreslås för skärmbassängen: vid stranden nedanför Flintbacken eller under Årstabroarna.

En skärmbassäng renar dagvattnet genom att flödet saktar av och partiklar i vattnet som bär med sig näringsämnen och andra oönskade ämnen sjunker till botten. Ett renare vatten fortsätter sedan ut i själva vattenmassan. Installeras kassar med växtlighet kan reningen i skärmbassängen effektiviseras ytterligare.

Den aktuella anläggningen skulle rena dagvatten från ett stort område inkluderande Södersjukhuset. Rening av dagvatten på land ska alltid prioriteras, men möjligheterna för rening och fördröjning av dagvatten bedöms vara små i Södermalms täta stadsbebyggelse.

Den enklaste placeringen av skärmbassängen är direkt vid utloppet, längs stranden nedanför Tantohusen/Flintbacken. Stranden är däremot både vacker och viktig för bland annat fisklek, och en placering under Årstabroarna föreslås därför som ett huvudalternativ. Placeringen under broarna är å andra sidan kostsam och tekniskt komplicerad eftersom en 200 meter lång ledning behöver läggas under vattnet.

Resultat

Förväntad effekt: 27 kg fosfor, 4,1 kg bly och 0,08 kg kadmium/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04