Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fortsatt uppföljning av föroreningshalter och källor

Aktivitet TEMA.3.1.12.3.51

Det krävs en fortsatt regelbunden provtagning av PFOS, PCB och PBDE i vatten och biota samt av TBT, kadmium, bly och koppar i sediment för att få en tydlig bild av tillståndet.

För att kunna föreslå konkreta åtgärder riktade mot nämnda föroreningar krävs även en utredning kring möjliga källor till föroreningar. För att göra detta behövs ytterligare provtagning över tid och provtagning av olika tillflöden samt delar av recipienten.

Det underlag som finns över potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter bör ses över i syfte att identifiera områden som kan utgöra en källa för de miljöfarliga ämnen som förekommer i förhöjda halter i Årstaviken. Befintlig information om förorenade områden och verksamheter bör utvärderas tillsammans med provtagning av tillflöden vid källspårning.

Beroende på vad källspårningen visar kan åtgärder sedan behöva vidtas för att minska tillförsel av föroreningar och lämpliga reningsmetoder kan behöva utredas.