Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.4

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 35

2022

1

Drevviken

 24

2022

2

Fiskarfjärden

 39

2022

3

Flaten

 2,0

2022

4

Görväln

 8,6

2018

5

Isbladskärret

 110

2022

6

Judarn

 3,5

2022

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 59

2022

8

Kyrksjön

 8,4

2022

9

Laduviken

 31

2022

10

Lappkärret

 150

2022

11

Lillsjön

 130

2022

12

Långsjön

 49

2022

13

Magelungen

 14

2022

14

Riddarfjärden

 35

2022

15

Råcksta Träsk

 41

2022

16

Rödstensfjärden

 4,5

2018

17

Sicklasjön

 26

2022

18

Spegeldammen

 57

2022

19

Trekanten

 3,8

2022

20

Ulvsundasjön

 28

2022

21

Årstaviken

 20

2022

22

Ältasjön

 42

2022

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.