Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.12.2.11

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av koppar i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag och med hänsyn till löst organiskt kol för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (ug/l)

0

Brunnsviken

2015

1,6926

1

Brunnsviken

2016

1,2985

2

Brunnsviken

2017

1,0261

3

Brunnsviken

2018

0,8300

4

Brunnsviken

2019

0,8860

5

Brunnsviken

2020

0,6883

6

Brunnsviken

2021

0,7761

7

Brunnsviken

2022

1,1372

8

Bällstaån

2015

0,1100

9

Bällstaån

2016

0,1080

10

Bällstaån

2017

0,1265

11

Bällstaån

2018

0,1215

12

Bällstaån

2019

0,1809

13

Bällstaån

2020

0,1639

14

Bällstaån

2021

0,1128

15

Bällstaån

2022

0,1469

16

Drevviken

2015

0,1044

17

Drevviken

2016

0,0441

18

Drevviken

2017

0,0516

19

Drevviken

2018

0,0775

20

Drevviken

2019

0,0441

21

Drevviken

2020

0,0446

22

Drevviken

2021

0,0441

23

Drevviken

2022

0,0358

24

Fiskarfjärden

2016

0,0618

25

Fiskarfjärden

2022

0,0646

26

Flaten

2018

0,0535

27

Flaten

2019

0,0601

28

Flaten

2020

0,0450

29

Flaten

2021

0,0535

30

Flaten

2022

0,0556

31

Görväln

2016

0,0635

32

Görväln

2022

0,0800

33

Judarn

2015

0,0146

34

Judarn

2016

0,0216

35

Judarn

2017

0,0203

36

Judarn

2018

0,0226

37

Judarn

2019

0,0308

38

Judarn

2020

0,0329

39

Judarn

2021

0,0149

40

Judarn

2022

0,0119

41

Kyrksjön

2015

0,0143

42

Kyrksjön

2016

0,0124

43

Kyrksjön

2017

0,0050

44

Kyrksjön

2018

0,0039

45

Kyrksjön

2019

0,0043

46

Kyrksjön

2020

0,0050

47

Kyrksjön

2021

0,0045

48

Kyrksjön

2022

0,0046

49

Lilla Värtan

2016

0,8166

50

Lilla Värtan

2017

0,7952

51

Lilla Värtan

2018

0,8286

52

Lilla Värtan

2019

0,7569

53

Lilla Värtan

2020

0,6957

54

Lilla Värtan

2021

0,8361

55

Lilla Värtan

2022

0,8440

56

Långsjön

2015

0,1504

57

Långsjön

2016

0,0739

58

Långsjön

2017

0,0593

59

Långsjön

2018

0,0535

60

Långsjön

2019

0,0577

61

Långsjön

2020

0,0749

62

Långsjön

2021

0,0605

63

Långsjön

2022

0,0696

64

Magelungen

2015

0,0467

65

Magelungen

2016

0,0434

66

Magelungen

2017

0,0404

67

Magelungen

2018

0,0366

68

Magelungen

2019

0,0347

69

Magelungen

2020

0,0380

70

Magelungen

2021

0,0365

71

Magelungen

2022

0,0357

72

Riddarfjärden

2016

0,0990

73

Riddarfjärden

2017

0,0786

74

Riddarfjärden

2018

0,0785

75

Riddarfjärden

2019

0,0845

76

Riddarfjärden

2020

0,0711

77

Riddarfjärden

2021

0,0740

78

Riddarfjärden

2022

0,0909

79

Råcksta Träsk

2015

0,1308

80

Råcksta Träsk

2016

0,1040

81

Råcksta Träsk

2017

0,0959

82

Råcksta Träsk

2018

0,0880

83

Råcksta Träsk

2019

0,0849

84

Råcksta Träsk

2020

0,1269

85

Råcksta Träsk

2021

0,0811

86

Råcksta Träsk

2022

0,0949

87

Saltsjön

2015

1,2652

88

Saltsjön

2016

1,2452

89

Saltsjön

2017

0,9664

90

Saltsjön

2018

0,8078

91

Saltsjön

2019

0,6974

92

Saltsjön

2020

0,7994

93

Saltsjön

2021

0,8677

94

Saltsjön

2022

0,9328

95

Sicklasjön

2019

0,0482

96

Sicklasjön

2020

0,0388

97

Sicklasjön

2021

0,0414

98

Sicklasjön

2022

0,0054

99

Trekanten

2017

0,1143

100

Trekanten

2018

0,1203

101

Trekanten

2019

0,1052

102

Trekanten

2020

0,0838

103

Trekanten

2021

0,0893

104

Trekanten

2022

0,0785

105

Ulvsundasjön

2016

0,0834

106

Ulvsundasjön

2017

0,0867

107

Ulvsundasjön

2018

0,0940

108

Ulvsundasjön

2019

0,0808

109

Ulvsundasjön

2020

0,0847

110

Ulvsundasjön

2021

0,1003

111

Ulvsundasjön

2022

0,0800

112

Årstaviken

2015

0,0796

113

Årstaviken

2016

0,0912

114

Årstaviken

2017

0,0808

115

Årstaviken

2018

0,0719

116

Årstaviken

2019

0,0748

117

Årstaviken

2020

0,0719

118

Årstaviken

2021

0,0787

119

Årstaviken

2022

0,0708

120

Ältasjön

2019

0,0359

121

Ältasjön

2020

0,0307

122

Ältasjön

2021

0,0283

123

Ältasjön

2022

0,0322

Kommentar

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
För kustvatten ska de biotillgängliga halten vara <0,87 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.