Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trofiskt makrofytindex (TMI)

Insamling av vattenväxter med kratta
Vattenväxtinventering genom krattning och räfsning. Foto: Naturvatten
Indikator TEMA.3.1.18.2.9

Bedömning av ekologisk status baseras på beräkning av ett så kallat trofiskt makrofytindex (TMI) vilket indikerar på näringsstatus, i första hand totalfosfor. Makrofytindex beräknas utifrån de påträffade arternas indikatorvärde längs en totalfosforgradient. För klassning av ekologisk status jämförs sedan indexet med ett referensvärde för beräkning av en ekologisk kvalitetskvot (EK). Klassningen baserat på de beräknade EK-värdena för respektive sjö presenteras här.

Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)

Rad-id Mätområde Datum Värde (EK)

0

Drevviken

2019

0,72

1

Fiskarfjärden

2014

0,76

2

Fiskarfjärden

2020

0,76

3

Flaten

2014

0,83

4

Flaten

2019

0,77

5

Judarn

2014

0,83

6

Judarn

2019

0,83

7

Kyrksjön

2014

0,71

8

Kyrksjön

2019

0,71

9

Långsjön

2014

0,90

10

Långsjön

2019

0,79

11

Magelungen

2019

0,70

12

Riddarfjärden

2014

0,76

13

Riddarfjärden

2019

0,72

14

Råcksta Träsk

2019

0,69

15

Trekanten

2014

0,68

16

Trekanten

2019

0,72

17

Ulvsundasjön

2014

0,65

18

Ulvsundasjön

2019

0,70

19

Årstaviken

2019

0,74

Kommentar

Sammantaget påträffades totalt 58 arter av vattenväxter vid inventeringen 2019.

Den ekologiska kvalitetskvoten varierar mellan 0,69 i Råcksta träsk och 0,83 i Judarn. Samtliga undersökta sjöar och mälarfjärdarna bedömdes ha måttlig status.

Vid inventeringen 2019 noterades fem rödlistade arter; kärlväxterna bandnate, uddnate och pilblad, kransalgen uddslinke samt cyanobakterien sjöhjortron. Samtliga arter utom bandnate anges i rödlistan som nära hotade.