Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av trafikdagvatten från Nockebybron m.m.

Åtgärd TEMA.3.1.7.3.5

Dagvatten från Nockebybron och de vägavsnitt som avvattnas till bron ska omhändertas i reningsanläggningar på ömse sidor om bron. Rännor ska fästas på bron och vattnet från västra delen av bron ledas till Kärsön där en sedimenteringsdamm planeras i närheten av brofästet. Till dammen ska även dagvatten från Drottningholmsbron, Ekerövägen vid slottet och vägen över Kärsön pumpas och ledas. Dammen ska ha en oljeavskiljande funktion.

Öster om Nockebybron på Nockebylandet ska ett haveriskydd placeras, vid korsningen mellan Drottningholmsvägen och Gubbkärrsvägen. Styrsystemet programmeras så att utloppet stängs om olja detekteras i vattnet eller pH avviker.

Resultat

På Kärsön utmed Drottningholmsvägen har Trafikverket anlagt en sedimentationsdamm. Vägdagvatten från Nockebybron, Drottningholmsbron och Drottningholmsvägen leds till två pumpstationer på Kärsön respektive Lovön. Från dessa pumpas vattnet via tryckledning till dammen. Efter rening i dammen leds vattnet via ledning till Mälaren.

Vid landfästet vid Nockebyhov har Trafikverket även installerat haveriskydd och oljefälla.