Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.2.2.48

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0210

2022

1

Ältasjön

 0,0021

2022

2

Råcksta Träsk

 0,0021

2022

3

Judarn

 0,0018

2022

4

Saltsjön

 0,0016

2022

5

Magelungen

 0,0015

2022

6

Långsjön

 0,0014

2022

7

Ulvsundasjön

 0,0012

2022

8

Görväln

 0,0011

2022

9

Brunnsviken

 0,0010

2022

10

Drevviken

 0,0010

2022

11

Kyrksjön

 0,0010

2022

12

Riddarfjärden

 0,0009

2022

13

Sicklasjön

 0,0008

2022

14

Årstaviken

 0,0008

2022

15

Trekanten

 0,0008

2022

16

Flaten

 0,0008

2022

17

Fiskarfjärden

 0,0007

2022

18

Lilla Värtan

 0,0007

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0170 µg/l

1

 God

<0,0170 µg/l