Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sluttäckning av Lövstatippen

Åtgärd TEMA.3.1.8.3.3

I Lövsta, nordväst om Hässelby Villastad, har det tippats avfall sedan slutet av 1800-talet. Tippen i Lövsta utgörs av tre delområden. Den västra tippen täcktes över med tätskikt redan år 2000. Dåvarande Renhållningsförvaltningen (nuvarande Trafikkontoret) har erhållit medel från Miljömiljarden för slutbehandling av området.

Under 2007-2008 har östra tippen täckts över med ett tätskikt. Båda dessa tippar utgörs av utfyllnader i Mälaren. Det går därför inte att helt förhindra kontakt med Mälarvattnet. Norra tippen ligger dock ovanför den gamla strandlinjen. Täckningen av den påbörjades under 2009.

Avsikten är också att hela strandkanten vid västra och östra tippen ska skos för att undvika stranderosion. När detta är genomfört kan då delar av det sluttäckta området utvecklas för den strandpromenad som staden önskar anlägga längs Mälarens strand. Övriga delen av området blir tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Ett kontrollprogram för provtagning i grundvatten och ytvatten omkring tippområdet har upprättats. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn med stöd av miljöbalken.

Resultat

Övertäckning/asfaltering av området har slutförts under 2011. Samtliga diken mellan deponier och övriga ytor är tätade med bentonitduk som ansluter in under deponitäckningarna och asfaltsytorna.

Dagvattensystemet i hela området är slamsuget, filmat och upprustat där behov förelegat. En ny oljeavskiljare är installerad som kommer att betjäna hela området. Ca 3300 ton oljeföroreningar från en gammal "oljeslamgrop" är sanerade och omhändertagna av godkänd mottagningsanläggning.

En ny strandpromenad (gång- och cykelväg) har anlagts, och en bro har byggts över bäcken som rinner ut söder om tippområdet. Området har därmed sammanfogats med befintlig strandpromenad som sträcker sig längs Hässelby Villastad och Riddersvik.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-26