Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.8.2.26

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt av bly i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen PNEC Calculator 1.0. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs utifrån filtrerade halter.

Bly i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

2015

0,010

1

Bällstaån

2016

0,008

2

Bällstaån

2017

0,010

3

Bällstaån

2018

0,014

4

Bällstaån

2019

0,015

5

Bällstaån

2020

0,008

6

Bällstaån

2021

0,011

7

Bällstaån

2022

0,012

8

Drevviken

2015

0,004

9

Drevviken

2016

0,003

10

Drevviken

2017

0,002

11

Drevviken

2018

0,002

12

Drevviken

2019

0,002

13

Drevviken

2020

0,001

14

Drevviken

2021

0,001

15

Drevviken

2022

0,002

16

Fiskarfjärden

2016

0,005

17

Fiskarfjärden

2022

0,002

18

Flaten

2018

0,004

19

Flaten

2019

0,009

20

Flaten

2020

0,002

21

Flaten

2021

0,001

22

Flaten

2022

0,002

23

Görväln

2016

0,003

24

Görväln

2022

0,003

25

Judarn

2015

0,003

26

Judarn

2016

0,003

27

Judarn

2017

0,002

28

Judarn

2018

0,004

29

Judarn

2019

0,021

30

Judarn

2020

0,010

31

Judarn

2021

0,001

32

Judarn

2022

0,001

33

Kyrksjön

2015

0,001

34

Kyrksjön

2016

0,001

35

Kyrksjön

2017

0,001

36

Kyrksjön

2018

0,001

37

Kyrksjön

2019

0,000

38

Kyrksjön

2020

0,000

39

Kyrksjön

2021

0,001

40

Kyrksjön

2022

0,001

41

Långsjön

2015

0,007

42

Långsjön

2016

0,005

43

Långsjön

2017

0,004

44

Långsjön

2018

0,003

45

Långsjön

2019

0,003

46

Långsjön

2020

0,002

47

Långsjön

2021

0,004

48

Långsjön

2022

0,005

49

Magelungen

2015

0,003

50

Magelungen

2016

0,003

51

Magelungen

2017

0,002

52

Magelungen

2018

0,003

53

Magelungen

2019

0,001

54

Magelungen

2020

0,001

55

Magelungen

2021

0,002

56

Magelungen

2022

0,002

57

Riddarfjärden

2016

0,011

58

Riddarfjärden

2017

0,003

59

Riddarfjärden

2018

0,004

60

Riddarfjärden

2019

0,002

61

Riddarfjärden

2020

0,002

62

Riddarfjärden

2021

0,002

63

Riddarfjärden

2022

0,004

64

Råcksta Träsk

2015

0,011

65

Råcksta Träsk

2016

0,005

66

Råcksta Träsk

2017

0,006

67

Råcksta Träsk

2018

0,005

68

Råcksta Träsk

2019

0,008

69

Råcksta Träsk

2020

0,003

70

Råcksta Träsk

2021

0,003

71

Råcksta Träsk

2022

0,004

72

Sicklasjön

2019

0,005

73

Sicklasjön

2020

0,001

74

Sicklasjön

2021

0,001

75

Sicklasjön

2022

0,002

76

Trekanten

2017

0,009

77

Trekanten

2018

0,005

78

Trekanten

2019

0,008

79

Trekanten

2020

0,002

80

Trekanten

2021

0,003

81

Trekanten

2022

0,004

82

Ulvsundasjön

2016

0,004

83

Ulvsundasjön

2017

0,003

84

Ulvsundasjön

2018

0,004

85

Ulvsundasjön

2019

0,002

86

Ulvsundasjön

2020

0,002

87

Ulvsundasjön

2021

0,003

88

Ulvsundasjön

2022

0,004

89

Årstaviken

2015

0,005

90

Årstaviken

2016

0,004

91

Årstaviken

2017

0,007

92

Årstaviken

2018

0,002

93

Årstaviken

2019

0,002

94

Årstaviken

2020

0,002

95

Årstaviken

2021

0,003

96

Årstaviken

2022

0,003

97

Ältasjön

2019

0,011

98

Ältasjön

2020

0,001

99

Ältasjön

2021

0,001

100

Ältasjön

2022

0,002

Datakälla: Filtrerade halter av bly samt DOC-halten har med PNEC calculator beräknats om till biotillgänglig halt, som jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,2 ug/l enligt HVMFS 2019:25.

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.