Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.20.2.10

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,03

2021

1

Bällstaån

 0,08

2021

2

Drevviken

 0,010

2021

3

Fiskarfjärden

 0,04

2016

4

Flaten

 0,008

2021

5

Görväln

 0,02

2016

6

Judarn

 0,010

2021

7

Kyrksjön

 0,010

2021

8

Lilla Värtan

 0,010

2021

9

Långsjön

 0,02

2021

10

Magelungen

 0,02

2021

11

Riddarfjärden

 0,02

2021

12

Råcksta Träsk

 0,03

2021

13

Saltsjön

 0,02

2021

14

Sicklasjön

 0,010

2021

15

Trekanten

 0,02

2021

16

Ulvsundasjön

 0,02

2021

17

Årstaviken

 0,02

2021

18

Ältasjön

 0,006

2021

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.