Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.8.2.31

Den sammanvägda statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Brunnsviken

2016

Dålig

1

Brunnsviken

2020

Otillfredsställande

2

Bällstaviken

2019

Otillfredsställande

3

Bällstaån

2021

Otillfredsställande

4

Bällstaån

2022

Otillfredsställande

5

Djurgårdsbrunnsviken

2020

Dålig

6

Drevviken

2013

Otillfredsställande

7

Drevviken

2017

Otillfredsställande

8

Drevviken

2020

Otillfredsställande

9

Fiskarfjärden

2013

Måttlig

10

Flaten

2013

Måttlig

11

Flaten

2017

God

12

Flaten

2020

God

13

Igelbäcken

2016

Måttlig

14

Igelbäcken

2019

Måttlig

15

Judarn

2013

Måttlig

16

Judarn

2017

Måttlig

17

Judarn

2020

God

18

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

God

19

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

Hög

20

Kyrksjön

2013

Måttlig

21

Kyrksjön

2017

Måttlig

22

Kyrksjön

2020

God

23

Lillsjön

2017

Otillfredsställande

24

Lillsjön

2020

Otillfredsställande

25

Långsjön

2013

Måttlig

26

Långsjön

2017

Måttlig

27

Långsjön

2020

God

28

Magelungen

2013

Måttlig

29

Magelungen

2017

Otillfredsställande

30

Magelungen

2020

Dålig

31

Riddarfjärden

2013

Måttlig

32

Riddarfjärden

2017

Otillfredsställande

33

Riddarfjärden

2020

Otillfredsställande

34

Råcksta Träsk

2017

Otillfredsställande

35

Råcksta Träsk

2020

Otillfredsställande

36

Trekanten

2005

Otillfredsställande

37

Trekanten

2017

Otillfredsställande

38

Trekanten

2020

Hög

39

Ulvsundasjön

2013

God

40

Ulvsundasjön

2016

Måttlig

41

Ulvsundasjön

2017

Måttlig

42

Ulvsundasjön

2019

Måttlig

43

Årstaviken

2013

Otillfredsställande

44

Årstaviken

2017

Otillfredsställande

45

Årstaviken

2020

Otillfredsställande

46

Bällstaviken.Ulvsundasjön

2019

Otillfredsställande

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen i de fall prov tagits i både profundalen och litoralen. Judarn, Kyrksjön, Laduviken och Långsjön har endast undersökts med avseende på litoralfaunan. Både 2013 och 2019 visade statusklassningen enligt bedömningsgrunderna på god status men enligt expertbedömning blev statusen måttlig för samtliga fyra sjöar på grund av en tydlig avvikelse från naturliga förhållanden med måttlig påverkan och stor dominans av enstaka taxa. Även Igelbäcken har statusklassats efter en expertbedömning.

Majoriteten av vattenförekomsterna inom Stockholm stad uppvisar otillräcklig status. Det finns ingen övergripande positiv eller negativ trend. Exempelvis kan en successiv försämring urskiljas i Magelungen, medan tillståndet i Trekanten har visat en motsatt trend.