Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.20.2.31

Den sammanvägda statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Brunnsviken

2016

Dålig

1

Brunnsviken

2020

Otillfredsställande

2

Bällstaviken

2019

Otillfredsställande

3

Bällstaån

2021

Otillfredsställande

4

Bällstaån

2022

Otillfredsställande

5

Djurgårdsbrunnsviken

2020

Dålig

6

Drevviken

2013

Otillfredsställande

7

Drevviken

2017

Otillfredsställande

8

Drevviken

2020

Otillfredsställande

9

Fiskarfjärden

2013

Måttlig

10

Flaten

2013

Måttlig

11

Flaten

2017

God

12

Flaten

2020

God

13

Igelbäcken

2016

Måttlig

14

Igelbäcken

2019

Måttlig

15

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

God

16

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

Hög

17

Lillsjön

2017

Otillfredsställande

18

Lillsjön

2020

Otillfredsställande

19

Magelungen

2013

Måttlig

20

Magelungen

2017

Otillfredsställande

21

Magelungen

2020

Dålig

22

Riddarfjärden

2013

Måttlig

23

Riddarfjärden

2017

Otillfredsställande

24

Riddarfjärden

2020

Otillfredsställande

25

Råcksta Träsk

2017

Otillfredsställande

26

Råcksta Träsk

2020

Otillfredsställande

27

Trekanten

2005

Otillfredsställande

28

Trekanten

2017

Otillfredsställande

29

Trekanten

2020

Hög

30

Ulvsundasjön

2013

God

31

Ulvsundasjön

2016

Måttlig

32

Ulvsundasjön

2017

Måttlig

33

Ulvsundasjön

2019

Måttlig

34

Årstaviken

2013

Otillfredsställande

35

Årstaviken

2017

Otillfredsställande

36

Årstaviken

2020

Otillfredsställande

37

Bällstaviken.Ulvsundasjön

2019

Otillfredsställande

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen. Om en sjö har flera provpunkter i profundalen redovisas status efter principen ”sämst styr”. I Igelbäcken har status klassats efter en expertbedömning.

Majoriteten av vattenförekomsterna inom Stockholm stad uppvisar otillräcklig status. Det finns ingen övergripande positiv eller negativ trend. Exempelvis kan en successiv försämring urskiljas i Magelungen, medan tillståndet i Trekanten har visat en motsatt trend.