Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.20.2.31

Den sammanvägda statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Senaste värdet:
Hög (2020).
Utgångsvärde:
Otillfredsställande (2005).

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen. Om en sjö har flera provpunkter i profundalen redovisas status efter principen ”sämst styr”. I Igelbäcken har status klassats efter en expertbedömning.

Majoriteten av vattenförekomsterna inom Stockholm stad uppvisar otillräcklig status. Det finns ingen övergripande positiv eller negativ trend. Exempelvis kan en successiv försämring urskiljas i Magelungen, medan tillståndet i Trekanten har visat en motsatt trend.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfredsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög