Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PBDE i fisk

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.20.2.17

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön. Ämnena är fettlösliga och lagras i fisk.

Tillverkningen av varor och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. De återfinns i relativt höga halter i bland annat i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för PBDE. Undantaget gäller då högra halter av PBDE främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <0,0085 µg/kg i sjöar och kustvatten. Redovisade halter är summan av sex PBDE varianter (kongenerer) i fiskmuskel. Analyserna har gjorts på poolade prover med minst 10 abborrar.

PBDE i abborre, halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2014

0,19

1

Brunnsviken

2015

0,14875

2

Brunnsviken

2016

0,1532

3

Brunnsviken

2017

0,20878

4

Brunnsviken

2018

0,22307

5

Brunnsviken

2019

0,28771

6

Brunnsviken

2020

0,14159

7

Brunnsviken

2021

0,157

8

Djurgårdsbrunnsviken

2010

0,9

9

Djurgårdsbrunnsviken

2011

0,09385

10

Djurgårdsbrunnsviken

2012

0,0141

11

Djurgårdsbrunnsviken

2014

0,4305

12

Djurgårdsbrunnsviken

2015

0,381

13

Djurgårdsbrunnsviken

2016

0,24568

14

Djurgårdsbrunnsviken

2017

0,30731

15

Djurgårdsbrunnsviken

2018

0,16988

16

Djurgårdsbrunnsviken

2019

0,13051

17

Djurgårdsbrunnsviken

2020

0,40285

18

Djurgårdsbrunnsviken

2021

0,1504

19

Drevviken

2011

0,00966

20

Drevviken

2014

0,701

21

Drevviken

2015

0,205

22

Drevviken

2016

0,46461

23

Drevviken

2017

0,38352

24

Drevviken

2018

0,54683

25

Drevviken

2019

0,14398

26

Drevviken

2020

0,27586

27

Drevviken

2021

0,345

28

Fiskarfjärden

2016

0,32672

29

Flaten

2018

0,17083

30

Flaten

2019

0,12276

31

Flaten

2020

0,43017

32

Flaten

2021

0,1115

33

Görväln

2016

0,09662

34

Görväln

2021

0,1104

35

Judarn

2015

0,102

36

Judarn

2016

0,088713

37

Judarn

2017

0,072481

38

Judarn

2018

0,045669

39

Judarn

2019

0,042

40

Judarn

2020

0,0605

41

Judarn

2021

0,063933

42

Lilla Värtan

2016

0,25826

43

Lilla Värtan

2017

0,34545

44

Lilla Värtan

2018

0,21204

45

Lilla Värtan

2019

0,20191

46

Lilla Värtan

2020

0,16533

47

Lilla Värtan

2021

0,1017

48

Långsjön

2015

0,678

49

Långsjön

2016

0,197

50

Långsjön

2017

0,25769

51

Långsjön

2018

0,1924

52

Långsjön

2019

0,19311

53

Långsjön

2020

0,26979

54

Långsjön

2021

0,2345

55

Magelungen

2015

0,383

56

Magelungen

2016

0,21643

57

Magelungen

2017

0,15297

58

Magelungen

2018

0,25692

59

Magelungen

2019

0,14659

60

Magelungen

2020

0,29809

61

Magelungen

2021

0,1382

62

Riddarfjärden

2016

0,56715

63

Riddarfjärden

2017

0,30966

64

Riddarfjärden

2018

0,29104

65

Riddarfjärden

2019

0,41661

66

Riddarfjärden

2020

0,15191

67

Riddarfjärden

2021

0,4347

68

Råcksta Träsk

2015

0,205

69

Råcksta Träsk

2016

0,67071

70

Råcksta Träsk

2017

0,57074

71

Råcksta Träsk

2018

0,26995

72

Råcksta Träsk

2019

0,13764

73

Råcksta Träsk

2020

0,15675

74

Råcksta Träsk

2021

0,24718

75

Sicklasjön

2019

0,18325

76

Sicklasjön

2020

0,12608

77

Sicklasjön

2021

0,1495

78

Trekanten

2017

0,34472

79

Trekanten

2018

0,27283

80

Trekanten

2019

0,14358

81

Trekanten

2020

0,67528

82

Trekanten

2021

0,243

83

Ulvsundasjön

2015

0,415

84

Ulvsundasjön

2016

0,47755

85

Ulvsundasjön

2017

0,81356

86

Ulvsundasjön

2018

0,59888

87

Ulvsundasjön

2019

0,41438

88

Ulvsundasjön

2020

0,74982

89

Ulvsundasjön

2021

0,7225

90

Årstaviken

2010

0,98

91

Årstaviken

2011

0,11585

92

Årstaviken

2014

0,816

93

Årstaviken

2015

0,503

94

Årstaviken

2016

0,52108

95

Årstaviken

2017

0,68403

96

Årstaviken

2018

0,7525

97

Årstaviken

2019

0,54656

98

Årstaviken

2020

0,72025

99

Årstaviken

2021

1,7485

100

Ältasjön

2019

0,10987

101

Ältasjön

2020

0,15918

102

Ältasjön

2021

0,189

103

Fiskarfjärden (n)

2016

0,32