Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattenväxter - statusbedömning

Insamling av vattenväxter med kratta
Vattenväxtinventering genom krattning och räfsning. Foto: Naturvatten
Indikator TEMA.3.1.8.2.30

Bedömning av ekologisk status baseras på beräkning av ett så kallat trofiskt makrofytindex (TMI) vilket indikerar näringsstatus. Indexet jämförs sedan med ett referensvärde för beräkning av en ekologisk kvalitetskvot (EK). Klassningen baserat på de beräknade EK-värdena för respektive sjö presenteras här.

Vattenväxter - statusbedömning

Senaste värdet:
0,83 EK (2019).
Utgångsvärde:
0,83 EK (2014).

Kommentar

Sammantaget påträffades totalt 58 arter av vattenväxter vid den senaste inventeringen 2019.

Den ekologiska kvalitetskvoten varierar mellan 0,69 i Råcksta träsk och 0,83 i Judarn. Samtliga undersökta sjöar och mälarfjärdarna bedömdes ha måttlig status. Även Brunnsviken ingick i inventeringen 2019 men en statusklassning är inte möjlig eftersom viken är en kustvattenförekomst med brackvatten och bedömningsgrunderna är inte tillämpliga.

Vid inventeringen 2019 noterades fem rödlistade arter; kärlväxterna bandnate, uddnate och pilblad, kransalgen uddslinke samt cyanobakterien sjöhjortron. Samtliga arter utom bandnate anges i rödlistan som nära hotade.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Hög

>0,93 EK

1

 God

0,84–0,93 EK

2

 Måttlig

0,57–0,84 EK

3

 Otillfredsställande, dålig

<0,57 EK