Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Långsjön

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.5.2

Långsjön har problem med både övergödning och förekomst av miljögifter. Sjön bedöms ha dålig ekologisk status och ej god kemisk status.

Statusklassningen av en vattenförekomst speglar den befintliga vattenkvaliteten utifrån den miljöövervakning som utförs. En stor andel av föroreningsbelastningen till Långsjön kommer från dagvattnets innehåll av näringsämnen och miljöfarliga ämnen. Flera av de ekologiska kvalitetsfaktorerna får otillfredsställande eller dålig status. Utslagsgivande för den ekologiska statusen har varit växtplankton. Även hydromorfologin, dvs. den fysiska miljön, bedöms som otillfredsställande på grund av att både inlopp och utlopp till sjön utgör vandringshinder för fisk. Gällande den kemiska statusen överskrids fastställda gränsvärden för antracen, bly, tributyltennföreningar (TBT) och perflouroktansulfonsyra (PFOS).

Långsjön ska uppnå god ekologisk status år 2027. Tidsfristen motiveras av att det är tekniskt omöjligt att nå god status innan dess och att återhämtningen efter genomförda åtgärder tar tid. Långsjön har även tidsundantag till 2027 för kemisk status. Kontrollerande övervakning och utsläppsminskande åtgärder behöver genomföras för att nå god kemisk status år 2027.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS.

Miljögifter i ytvatten