Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fisk sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.5.2.45

Den sammanvägda statusbedömningen av fisk i sjöar görs med hjälp av tre multimetriska index: EQR8, AindexW5 samt EindexW3. Fiskindex EQR8 ger en bild av generell påverkan medan AindexW5 visar på försurning och EindexW3 har utvecklats för att påvisa näringspåverkan. För att bedöma status görs en sammanvägd bedömning av de index som är relevanta. I vissa fall görs en expertbedömning av status, exempelvis för Brunnsviken eftersom det saknas bedömningsgrunder för fisk i kustvatten.

Sammanvägd bedömning av status för fisk

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Lillsjön

Dålig

2021

1

Trekanten

Otillfredsställande

2016

2

Ulvsundasjön

Måttlig

2021

3

Årstaviken

Måttlig

2022

4

Riddarfjärden

Måttlig

2017

5

Råcksta Träsk

Måttlig

2020

6

Långsjön

Måttlig

2018

7

Laduviken

Måttlig

2018

8

Drevviken

Måttlig

2021

9

Judarn

Måttlig

2020

10

Kyrksjön

God

2020

11

Flaten

God

2019

12

Brunnsviken

God

2016

13

Magelungen

God

2022

Datakälla: Genomförda provfisken, se vidare sidan Fiskar, fliken Dokument.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfredsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög