Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PBDE i fisk

Indikator TEMA.3.1.23.2.17

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön. Ämnena är fettlösliga och lagras i fisk.

Tillverkningen av varor och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. De återfinns i relativt höga halter i bland annat i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för PBDE. Undantaget gäller då högra halter av PBDE främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

PBDE i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 0,28

2019

1

Djurgårdsbrunnsviken

 0,1

2019

2

Drevviken

 0,11

2019

3

Flaten

 0,1

2019

4

Görväln

 0,07

2016

5

Judarn

 0

2019

6

Lilla Värtan

 0,18

2019

7

Långsjön

 0,17

2019

8

Magelungen

 0,12

2019

9

Riddarfjärden

 0,4

2019

10

Råcksta Träsk

 0,11

2019

11

Trekanten

 0,12

2019

12

Ulvsundasjön

 0,4

2019

13

Årstaviken

 0,53

2019

14

Fiskarfjärden (n)

 0,32

2016

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <0,0085 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är summan av sex PBDE varianter (kongenerer) i fiskmuskel. Analyserna har gjorts på poolade prover med minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>0,0085 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<0,0085 µg/kg

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-03-10