Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trofiskt makrofytindex (TMI)

Insamling av vattenväxter med kratta
Vattenväxtinventering genom krattning och räfsning. Foto: Naturvatten
Indikator TEMA.3.1.24.1.25

Bedömning av ekologisk status baseras på beräkning av ett så kallat trofiskt makrofytindex (TMI) vilket indikerar på näringsstatus, i första hand totalfosfor. Makrofytindex beräknas utifrån de påträffade arternas indikatorvärde längs en totalfosforgradient. För klassning av ekologisk status jämförs sedan indexet med ett referensvärde för beräkning av en ekologisk kvalitetskvot (EK). Klassningen baserat på de beräknade EK-värdena för respektive sjö presenteras här.

Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (EK) Datum

0

Judarn

 0,83

2019

1

Långsjön

 0,79

2019

2

Flaten

 0,77

2019

3

Fiskarfjärden

 0,76

2020

4

Årstaviken

 0,74

2019

5

Trekanten

 0,72

2019

6

Drevviken

 0,72

2019

7

Riddarfjärden

 0,72

2019

8

Kyrksjön

 0,71

2019

9

Magelungen

 0,70

2019

10

Ulvsundasjön

 0,70

2019

11

Råcksta Träsk

 0,69

2019

Kommentar

Sammantaget påträffades totalt 58 arter av vattenväxter vid inventeringen 2019.

Den ekologiska kvalitetskvoten varierar mellan 0,69 i Råcksta träsk och 0,83 i Judarn. Samtliga undersökta sjöar och mälarfjärdarna bedömdes ha måttlig status.

Vid inventeringen 2019 noterades fem rödlistade arter; kärlväxterna bandnate, uddnate och pilblad, kransalgen uddslinke samt cyanobakterien sjöhjortron. Samtliga arter utom bandnate anges i rödlistan som nära hotade.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Hög

>0,93 EK

1

 God

0,84–0,93 EK

2

 Måttlig

0,57–0,84 EK

3

 Otillfredsställande, dålig

<0,57 EK