Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättringsbehov och påverkansanalys

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.25.5

Här beskrivs de förbättringsbehov och påverkansfaktorer som är underlag för åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet.

Förbättringsbehov

Förbättringsbehovet är omfattande för att Råcksta träsk ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Förbättringsbehov finns för fosfor liksom för de miljögifter som påträffats över gällande gränsvärden. Vad gäller den fysiska påverkan finns behov av en fördjupad undersökning av vandringshinder.

De siffror som presenteras anger hur mycket den årliga tillförseln behöver minska samt hur stor andel av den årliga tillförseln som behöver minska för att klara gällande gränsvärden.

Fosfor

Fosfor: 100 kg fosfor/år (ca 70 %)

Miljögifter

Koppar sediment: 65 %
Antracen (sediment): ca 30 %
Tributyltenn TBT (sediment): ca 10 %
Perfluoroktansulfonsyra PFOS (vatten): ca 60 %
PFOS (fisk): ca 40 %
PBDE (fisk): ca 40 %

Fysisk påverkan

Utreda påverkan från de potentiella vandringshinder som förekommer.

Påverkansanalys

Markanvändning

En av orsakerna till att Råcksta träsk inte når god vattenstatus är att stora ytor hårdgjorts inom avrinningsområdet. Dagvattnet är ett transportmedium för föroreningar och om den naturliga filtreringen och fördröjningen av vattnet inte sker på grund av hårdgjorda ytor transporteras näringsämnen och miljögifter direkt till sjön. De dominerande nuvarande källorna till övergödningen är tillförsel av fosfor som transporteras med dagvatten. För miljögifterna är de dominerande källorna okända men tillförseln sker sannolikt även här via dagvattnet.

Vatten- och felkopplade avloppsledningar

De undersökningar som gjorts har inte visat på några misstänkta felkopplingar eller överläckage av spillvatten till dagvattensystemet. Förekomsten av indikatorbakterier i vattenprover har i samtliga fall varit så låg att det inte funnits anledning att söka uppströms. Slutsatsen är att det sannolikt inte förekommer något spillvattenläckage via dagvattensystemet till Råcksta träsk.

Internbelastning

Läckage från sjöns bottensediment utgör en av de huvudsakliga källorna till fosforhalterna i Råcksta träsk. Internbelastningen är ett resultat av att tillförseln av fosfor varit förhöjd under en lång tidsperiod vilket har gjort att fosfor har kunnat lagras i sedimenten. Vid låga syrehalter och ändrade pH-värden sker ett läckage av fosfor från sedimentet. Internbelastningen är således orsakad av mänsklig påverkan. I Råcksta träsk har internbelastningen uppskattats till cirka fyra kilo per år.

Förorenade områden och miljöfarliga verksamheter

Vattenkvaliteten i Råcksta träsk påverkas potentiellt genom läckage från förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. Inom tillrinningsområdet förekommer över 40 potentiellt förorenade områden och cirka 80 miljöfarliga verksamheter. Utöver miljöfarliga verksamheter finns det även ett antal potentiella punktkällor inom tillrinningsområdet som eventuellt påverkar vattenkvaliteten i Råcksta träsk.

Fysiska förändringar av vattenmiljön

Uppvandring av fisk från Mälaren till Råcksta träsk hindras på tre platser. Det första hindret finns vid utloppet från Råcksta träsk, där ett dämme finns. Nedströms dämmet ligger Kvarndammen, som även denna påverkar fiskarnas vandringsmöjligheter. Från Kvarndammen löper vattnet vidare mot en anrik kvarn. Till kvarnen går en ledning under mark som förser kvarnen med vatten. Parallellt med denna ledning finns ett öppet och stenbelagt dike som fungerar som brädd för Kvarndammen. Även detta dike anses påverka vandringsmöjligheterna.

Uppdaterad: 2021-03-26