Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Råcksta Träsk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.13.1

Råcksta träsks ekologiska status är idag otillfredsställande och god kemisk status uppnås inte. Orsaken till den otillfredsställande ekologiska statusen är kopplad till den höga halten näringsämnen i vattnet, fosfor och ammoniak.

Statusklassningen av en vattenförekomst speglar den befintliga vattenkvaliteten utifrån den miljöövervakning som utförs. Från år 2022 kommer Råcksta träsk att upphöra vara en vattenförekomst och är ett så kallat övrigt vatten. Då Råcksta träsk upphör att vara en vattenförekomst har den officiella statusklassningen för sjön enligt VISS inte uppdaterats sedan år 2015. Den statusklass och de förbättringsbehov som presenteras på miljöbarometern är den mest aktuella uppdateringen av Råcksta träsks vattenstatus, men är inte statusen enligt VISS.

En stor andel av föroreningsbelastningen till Råcksta träsk kommer från transport av näringsämnen och miljögifter via dagvattnet. Råcksta träsks ekologiska status är idag otillfredsställande och god kemisk status uppnås inte. Orsaken till den otillfredsställande ekologiska statusen är kopplad till den höga halten näringsämnen i vattnet, fosfor och ammoniak. Näringsämnen bidrar till en större tillväxt av växtplankton som leder till påverkan på vattenvegetationen, ljusförhållandena, syrgasförhållanden och bottenlevande djur. Miljögifter som förekommer i förhöjda halter sjön är antracen, tributyltenn (TBT), koppar, perfluoroktansulfonsyra (PFOS), bromerade difenyler och (PBDE).

Miljögifter i ytvatten