Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Råcksta Träsk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.13.6

Råcksta träsk omges av Grimsta naturreservat och sjön utgör en viktig livsmiljö i reservatet som även är ett uppskattat rekreationsområde i Stockholm.

Råcksta träsk är en grund sjö som ligger i Hässelby-Vällingby. Sjön har ett stort rekreativt värde på grund av närheten till Grimstaskogen. Ett visst värde har sjön för fritidsfiske. Vid ett inventeringsfiske 2016 fångades abborre, mört, ruda och sutare i sjön. Vid ett dike öster om sjön finns en groddamm.

Tillrinningsområdet, det vill säga det markområde där snö- och regnvatten tillrinner till Råcksta träsk genom ytavrinning eller via dagvattenledningar, är 360 hektar vilket är stort i förhållande till sjöns yta på 3,6 hektar. Den huvudsakliga tillrinningen kommer från bostadsområden, gräsmark och industriområden. Till Råcksta träsk leds även vatten från Kyrksjön, vars utlopp leds till Råcksta träsks norra inlopp via en pumpstation. Omsättningstiden för vattnet i sjön är relativt kort och uppgår till 2-3 veckor. Det finns tre primära inlopp och även några mindre inlopp som avvattnar små markområden på Grimstagatan.

Utflödet leds till Fiskarfjärden i Mälaren via en bäck. I bäcken finns en kvarn som anlades 1883 och som var i drift fram till 1950. Idag är kvarnen endast i bruk några dagar per år. Utloppet ligger inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren och kvarnen med omgivande miljö är av kulturhistoriskt värde.

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 360 ha
  • Sjöyta: 3,6 ha
  • Sjövolym: 47 100 m3
  • Omsättningstid: 2-3 veckor
  • Största djup: 2,3 m
  • Medeldjup: 1,5 m