Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.10.2.42

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,005890

1

Brunnsviken

2021

0,003270

2

Brunnsviken

2022

0,001500

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.