Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.10.2.42

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,051700

2022

1

Kyrksjön

 0,012700

2022

2

Judarn

 0,010200

2022

3

Råcksta Träsk

 0,004580

2022

4

Ältasjön

 0,003300

2022

5

Saltsjön

 0,001670

2022

6

Magelungen

 0,001660

2022

7

Drevviken

 0,001570

2022

8

Trekanten

 0,001560

2022

9

Ulvsundasjön

 0,001520

2022

10

Brunnsviken

 0,001500

2022

11

Årstaviken

 0,001300

2022

12

Riddarfjärden

 0,001300

2022

13

Sicklasjön

 0,001160

2022

14

Görväln

 0,001120

2022

15

Flaten

 0,001100

2022

16

Fiskarfjärden

 0,000820

2022

17

Lilla Värtan

 0,000420

2022

18

Långsjön

 0,000176

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,008200 µg/l

1

 God

<0,008200 µg/l